hienan123 :

Mẫu thanh ly hợp đồng song ngữ Việt - Anh?

Mình cần mẫu thanh lý hợp đồng (về xây dựng) song ngữ (Anh - Việt)

Anh chị và các bạn ai có cho mình xin 1 bản nhé!

Cảm ơn.

 |  Xem: 5.003  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/10/2012 - 14:15  | 
Câu hỏi liên quan Trả lời

Danh sách trả lời (1)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc

–µ—

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

THE MINUTES OF CONTRACT LIQUIDATION

 

Căn cứ hợp đồng thi công số: 081012/HA-OL

Based on Maintain Contract No: 08102012/HA-OL

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng tôi gồm:

Today, November 1st, 2012, we inclued:

BÊN A:

PARTY A

Địa chỉ trụ sở chính  :

Add                              :

Mã số thuế                    :

Tax code                      :

Người đại diện              :            Chức vụ: Giám Đốc

Represented by             :      Position: Director

BÊN B

PARTY B:

Địa chỉ                         : 

Address                       Binh Hoa hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tài khoản                     :

Account number         :   at Saigon Hanoi Bank, branch of Bien Hoa

Mã số thuế                   :

Tax code                     :

Người đại diện             : ÔNG:               Chức vụ: Giám đốc

Represented by             : Mr.                          Position: Director

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số: 08102012/HA-OL, với nội dung như sau

Both parties mutually agree to liquidate the Contract No: 08102012/HA-OL according to the following

- Giá trị hợp đồng / Contract value:   VNĐ

- Đã thanh toán đợt 1/ Paid Stage1:  VNĐ

- Còn lại/ Remaining:            VNĐ

* Số còn lại sẽ được bên A thanh toán cho bên B và sau đó hợp đồng được thanh lý

The amount above will be made payment to part B by part A, and after that the contract is liquidated

* Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

The minutes is made into 02 sets of equal value. Each keeps 01.

* Trong trường hợp có sự khác biệt hay không rõ nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt sẽ là chủ đạo.

In case of any discrepancies or ambiguities between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese shall prevail over the English.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Ngày gửi: 30/11/2012 - 15:10
Trả lời
Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam.
Trụ sở chính: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
Số GCNDT: 011032001615, cấp ngày 21/06/2012, nơi cấp: UBND thành phố Hà Nội.