Gian hàng uy tín
1 / 31
Chia sẻ sản phẩm
Đóng

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005

22.000₫ / Chiếc Còn hàng
Liên hệ gian hàng
0
Lượt mua
thành công
0 %
Đơn hàng
đánh giá tốt
>2 ngày
Thời gian
xử lý đơn hàng

 

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 1)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 2)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 3)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 4)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 5)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 6)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 7)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 8)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 9)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 10)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 11)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 12)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 13)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 14)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 15)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 16)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 17)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 18)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 19)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 20)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 21)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 22)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 23)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 24)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 25)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 26)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 27)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 28)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 29)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 30)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 31)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 32)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 33)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 34)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 35)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 36)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 37)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 38)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 39)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 40)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 41)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 42)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 43)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 44)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 45)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 46)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 47)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 48)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 49)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 50)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 51)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 52)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 53)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 54)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 55)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 56)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 57)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 58)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 59)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 60)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 61)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 62)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 63)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 64)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 65)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 66)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 67)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 68)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 69)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 70)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 71)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 72)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 73)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 74)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 75)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 76)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 77)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 78)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 79)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 80)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 81)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 82)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 83)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 84)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 85)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 86)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 87)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 88)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 89)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 90)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 91)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 92)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 93)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 94)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 95)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 96)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 97)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 98)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 99)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 100)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 101)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 102)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 103)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 104)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 105)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 106)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 107)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 108)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 109)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 110)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 111)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 112)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 113)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 114)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 115)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 116)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 117)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 118)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 119)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 120)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 121)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 122)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 123)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 124)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 125)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 126)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 127)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 128)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 129)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 130)

Kích thước 34 * 78 cm

Màu sắc. Trắng, tím, nâu cafe, Nâu đậm, Xanh lá, Xanh rêu, Hồng, vàng, Đỏ….

Trọng lượng 100 gram/1 chiếc.

Khăn quấn đầu được sản xuất với chất liệu 100% cotton tự nhiên. Mang lại cảm giác mềm mại thoáng mát nhất đối với khách hàng.

Khăn quấn đầu cho spa, salon tóc được làm từ quy trình hiện đại nhất, thân thiện với môi trường và hệ sinh thái xung quanh.

Luôn tạo cảm giác mềm mại, êm ái đến người sử dụng. Làm cho khách hàng của bạn sẽ nhớ đến dịch vụ của bạn lâu hơn, quay trở lại để trải nghiệm dịch vụ của bạn nhiều hơn

Với khả năng thấm hút cao, độ bền tuyệt đối. Giúp bạn tiết kiệm chi phí mua khăn quấn đầu cho spa, salon tóc. Tăng doanh số và phát triển sự nghiệp kinh doanh tốt hơn.

 Mọi thông tin đặt hàng xin liên hệ

Mr Nguyễn Huy Chuẩn

Facebook – John Nguyen

https://www.facebook.com/nguyenhuychuan017

Zalo Hotline - 0976879797

Email – huychuannguyen@gmail.com

wedsite - http://khanspacaocap.net/

Trân trọng cảm ơn!

  

Thông tin sản phẩm
Sản phẩm cập nhật:24/10/2019
Xuất xứ:Chính hãng (Mới)
Bảo hành:6 tháng
LoạiKhăn Spa
Màu sắc
Nhiều màu
Chất liệuCotton
Kích cỡ (mm)340x780
Hỏi đáp về sản phẩm
Hỏi cộng đồng(Tối thiểu 20 kí tự)
  • Tất cả
  • Thông tin sản phẩm
  • Hỏi đáp
  • Đánh giá
Thông tin sản phẩm
Hỏi đáp
Đánh giá
Đánh giá từ cộng đồng (0 đánh giá)
0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Đánh giá từ cộng đồng
Quay lại

Bình luận (1 bình luận)
Gửi bình luận
Lythithanhthuy24/06/2019 - 20:00
Tôi là người nội trợ trong gia đình nên vấn đề vệ sinh cho cả nhà là thiết yếu, quá lời giới thiệu của bạn bè tui đã thử dùng thì tôi cảm thấy khăn tắm spa cao cấp quả là lựa chọn đúng, vì khăn tắm rất mềm mại, dễ thấm hút và cũng nhanh khô không bị ẩm mùi. Nhưng chỉ cái độ dài của khăn đôi khi hơi khó khăn cho việc mang đi du lịch.
Trả lời (0)
Hướng dẫn mua hàng
TOP
0
Bán ngay
Bán gì cho HOT hôm nay?
Công ty Cổ phần VNP Group. Số GCNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Trụ sở chính: 102 Thái Thịnh Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh© 2018 Vatgia.com. All rights reserved
Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005
22.000₫
Số lượng : / 100 sản phẩm