• Ảnh số  1 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 398 lít BDF-86V398

  • Ảnh số  2 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 398 lít BDF-86V398

  • Ảnh số  3 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 398 lít BDF-86V398

  • Ảnh số  4 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 398 lít BDF-86V398

  • Ảnh số  5 - Tủ lạnh âm sâu loại đứng -86℃ Biobase 398 lít BDF-86V398

1 / 5 ảnh