• Ảnh số  1 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 485 lít BDF-40H485

  • Ảnh số  2 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 485 lít BDF-40H485

  • Ảnh số  3 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 485 lít BDF-40H485

  • Ảnh số  4 - Tủ lạnh âm sâu loại nằm ngang -40℃ Biobase 485 lít BDF-40H485

1 / 4 ảnh