• Ảnh số 1 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

 • Ảnh số 2 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

 • Ảnh số 3 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

 • Ảnh số 4 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

 • Ảnh số 5 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

 • Ảnh số 6 - Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A

1 / 6 ảnh