• Ảnh số 1 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 2 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 3 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 4 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 5 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 6 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 7 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

 • Ảnh số 8 - Gigabyte GV-NX96T512H-B (NVIDIA GeForce 9600 GT, 512MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express 2.0 x16)

1 / 8 ảnh