• Ảnh số  1 - Samsung - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200

  • Ảnh số  2 - Samsung - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200

  • Ảnh số  3 - Samsung - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200

1 / 3 ảnh