• Ảnh số  1 - Chất thấm và phân hủy sinh học dầu nhiễm trong đất, cát Enretech-1

  • Ảnh số  2 - Chất thấm và phân hủy sinh học dầu nhiễm trong đất, cát Enretech-1

1 / 2 ảnh